Hospital

Evac Hospitalsløsninger.

Evac´s teknologier fra Vacdt giver betragtelige fordele og besparelser når de benyttes på hospitaler. Ved benyttelse af Evac´s vakuumteknologier i almindelige bygninger har man primært fordelene ved de fleksible indretningsmuligheder og markante vandbesparelser.

På hospitaler er der andre væsentlig fordele. Den absolutte primære fordel er den markante nedsættelse af vandforbruget, idet en del af spildevandet vil indeholde medicinrester, antibiotikaresistente bakterier og hormonforstyrrende stoffer og dermed kræver spildevandet en lokal håndtering. En nedsættelse af spildevandsmængden vil således have væsentlig betydning i de efterfølgende processers dimensionering af bygningsareal og anlægsstørrelse. Herudover er der efterfølgende mange års besparelse i driftsomkostninger til rensning af unødvendige mængder af spildevand.

 

Fordele ved vakuumtoiletter på hsopitaler

 • Evac Optima 5 er det mest støjsvage vakuumtoilet på markedet
 • Lavt vandforbrug - Kun 1,2 liter pr. skyl
 • Meget stor sikkerhed for at det kalkulerede forbrug bliver det faktiske forbrug, sammenlignet med traditionelle toiletter
 • Store besparelser i efterfølgende spildevandshåndtering.
 • Hygiejnisk, slidstærk og rengøringsvenligt design
 • Fjernelse af lugt og lufttågebårne bakterier.
 • Pålidelig drift med spulehukommelse
 • Øget arkitekturfleksibilitet, før, under og efter byggeri.
 • Fleksible rørtræk der kan dirigeres over, under og omkring forhindringer
 • Hurtige og nemme sidste minuts planlægningsjusteringer
 • Sikkert, pålideligt og let vedligeholdt spildevandssystem, uden risiko for utætheder.
 • Fremstillet til europæisk standard ISO 9001
 • Muligt at optjene LEED point til ny bygning

En anden fordel er patientsikkerhed, idet risikoen for bakteriespredning nedsættes på grund af det effektive skyl på blot 1,2 liter der kombineres med 60 liter luftindtag pr. skyl. Her spares der ikke blot vand, men lugt og lufttågebårne bakterier fjernes til gavn for hygiejnen, men også komforten. Kontaktsmitte kan nedsættes ved at benytte berøringsfri aktiveringsknapper på udvalgte toiletter, primært besøgende- og personalerelaterede faciliteter.

 

L
Vand
L
Luft

Årsagen til at det ikke kan anbefales at benytte berøringsfri aktiveringsknapper på alle patienttoiletter er primært erfaringer fra andre hospitaler. Herudover er kontaktsmitterisikoen i det væsentligste er vanskeligere at forbedre med en berøringsfri aktiveringsknap, når andre potentielle smittekilder som f.eks. håndtag, armlæn og rollator, udgør større kontaktsmitterisiko end aktiveringsknappen udgør i forhold til visse patientgrupper.

 

Samtidig får man med en vakuuminstallation muligheden for at opdele installationen i flere segmenter ved at etablere separate afløbsinstallationer til afdelinger med en højere grad af forurenet spildevand, herunder eksempelvis cellegifte eller radioaktive stoffer.

 

Ved behovsændringer, ombygninger og renovering er installationen forsat fleksibel og let at forandre, uden væsentlige driftsforstyrrelser. Skulle der opstå et rørbrud, lækker luft ind i installationen på grund af trykforskellen, i stedet for at fækalieholdigt spildevand lækker ud. Valget på hospitaler bør aldrig være et valg mellem vakuum eller traditionelt afløb, til trods for at et vakuumanlæg fra Evac kan håndtere alt spildevandet fra toiletter, håndvaske, brusere, etc.

 

Der kan med fordel anvendes blandede installationer hvor begge typer afløb benyttes sideløbende, således at man kan udnytte de umiddelbare fordele ved et vakuumanlæg og kombinere det med traditionelt afløb de steder hvor der ikke kan findes driftsmæssige fordele ved eksempelvis nedsatte spildevandsmængder eller øget patientsikkerhed. Takket være Evac´s teknologier reduceres vandforbruget kraftigt og den efterfølgende spildevandshåndtering nedsættes betydeligt samtidig med at smitterisikoen nedsættes.

 

Vakuumteknologi er fremtidens løsning på et moderne hospital, ikke nødvendigvis den eneste teknologi, men i kombination med traditionelt afløb opnås de fordele der skal holde i mange år og hvor driftsomkostningerne bør være et væsentligt parameter i beslutningsprocessen.

Økonomi og kalkulationer

Økonomi er et vigtigt parameter i ethvert nybyggeri, især den langsigtede økonomi – Her adskiller en vakuumløsning sig også fra traditionelle løsninger, idet man med en vakuumløsning fra Evac er 100 % sikker på at de kalkulationer man laver er valide og svarer til virkeligheden når byggeriet står færdigt og skal driftes i mange år fremover – Et garanteret skyl på 1,2 liter er hvad en vakuumløsning tilbyder og dermed en sikkerhed for at forbruget svarer overens med alle beregninger og kalkulationer.
De mest økonomiske nye lavtskyllende toiletter har typisk specifikationer med 2/4 liter, men udfordringer i kloaksystemet medfører ofte at vandmængden efterfølgende må opjusteres for at sikre tilfredsstillende transport af spildevandet, uden driftsforstyrrelser i kloaksystemet. Dermed stiger vandforbruget i forhold til de kalkulationer og de forudsætninger der er lavet forud for et byggeri.
Herudover tages der ved mange beregninger og sammenligninger ikke højde for flere samtidige skyl efter hindanden i forbindelse med et enkelt toiletbesøg (rengøring af kumme, etc.).
Alle elementer skal der tages højde for og kombinerer man de bristede forudsætninger vil man se markante afvigelser i vandforbruget i mange år fremover.
Med en vakuumløsning fra Evac opnår man 100 % sikkerhed for at beregningerne er helt korrekte og at ingen af forudsætningerne utilsigtet kan ændre sig efterfølgende.